การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่่ ๕-๙ พ.ค.๕๙