กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐