โครงการบูรณะโบราณสถานกำแพงเมืองพัทลุงเขาชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด :